CHOYA 俏雅梅酒 醉享CHOYA 品尝梅酒的食谱集
CHOYA 俏雅 醉享CHOYA 品尝梅酒的食谱集
CHOYA 俏雅梅酒 醉享CHOYA 品尝梅酒的食谱集 黑糖梅酒冰淇淋

黑糖梅酒冰淇淋

材料 少量易操作

黑糖梅酒 适宜
香草冰淇淋 适宜
坚果类 适宜
  1. 在香草冰淇淋中加入坚果果粒进行混合,然后淋上黑糖梅酒。